Meede 1.3

Ravi- ja rehabilitatsioonikeskkonna välja arendamine sõltlaste tööturule integreerimiseks

2007. aasta aprillis rakendus Riikliku Arengukava meetme 1.3 „Võrdsed võimalused tööturul“ raames Referentsi koordineerimisel projekt - Ravi- ja rehabilitatsioonikeskkonna välja arendamine sõltlaste tööturule integreerimiseks (projekti nr 1.0301.07-0240).


Muud projektiga seotud andmed on järgmised:
• Rakendusüksus: Euroopa Sotsiaalfondi osakond, Tööturuamet
• Projekti tegevuste algus- ja lõppkuupäev: 01.04.2007 - 01.08.2008
• Partnerid: Tervise Arengu Instituut (TAI) ja Kohtla-Järve Linnavalitsus
• Projekti maksumus: 9 590 450 krooni, millest Euroopa Sotsiaalfondist kaetakse 80% e 7 440 450 krooni.

Projekti üldine eesmärk on parandada üldist elukeskkonda ning vähendada tööpuudust kvalifitseeritud, töövõimelise ja tööealise elanikkonna seas läbi uute töökohtade loomise sõltlaste ravija rehabilitatsiooni keskkonna edasise välja arendamisega.

Projekti otsesed eesmärgid:
• vähendada sõltuvusainetest tingitud riski elukeskkonnale
• luua puuduvad võimalused sõltlaste ravi- ja rehabilitatsiooni süsteemis
• vähendada uimastisõltlaste arvu, pakkudes puuduvaid ravi võimalusi läbi kvaliteetse raviteenuse
• täiendavaid rehabilitatsiooni ja resotsialiseerimise võimalusi/teenuseid • aidata kaasa (endiste) sõltlaste tööturule integreerimisele

Osalejad: 235 inimest (töötud ja koondamisteate saanud inimesed sh noored, pikaajalised töötud, vanemaealised)

Projekti rakendamise asukoht: Ida-Viru maakond, Kohtla-Järve linn

Projekti tegevused:

Projekti käigus on eesmärgiks sõltlastele suunatud ravivõimaluste (s.h riiklikult finantseeritavate ravikohtade) välja arendamine Eestis, parandades seeläbi otseselt nii sõltlaste endi, kui nende sugulaste/hooldajate elukvaliteeti ning luues neile nii eeldused kui võimalused ühiskonda s.h töökeskkonda taasintegreerumiseks. Lisaks ravi- ja rehabilitatsiooniteenusele kaasatakse teenusesaajad sõltlased õppeprotsessi, mille käigus antakse algteadmised järgnevate teemade osas:
• Isiklik tervis ja hügieen
• Riskikäitumine
• Perekond
• Toimetulekuoskused
• "Tutvus arvuti ja infoühiskonnaga" (koolitus on mõeldud ainult rehabilitatsiooni klientidele)
• Tööalane nõustamine - kelle poole pöörduda abi saamiseks (koolitus on mõeldud ainult rehabilitatsiooni klientidele).